Make your own free website on Tripod.com

Mandepun

NGARANG 

JEUNG JADI PANGARANG

Nu leumpang na pikiran-pikiran heubeul, munasabah bae mun teu manggihan perkara-perkara anyar, inovasi, jeung pangalaman nu mundel teh. (HB. Jassin)

Pamanggih sarupa kitu kiwari dicepeng pageuh ku karerean pangarang entragan anyar. Alus, alus pisan upama bener-bener jeung kaharti. Komo lamun bari ngawincik leuwih jero maksud eta pamanggih. Ulah ngan saukur diteureuy buleud, bari teu nyaho naon konsekwensina nyepeng eta pamanggih.

Ku kitu teh, lantaran loba pangarang entragan anyar nu nulis teu didadasaran ku aturan basa jeung bagbagan sastra nu jelas. Upamana loba panyajak nu ngajadikeun lisensia puitika tameng tina kalemahan karyana, bari teu miboga kompetensi linguistik nu cukup dina dirina.

Lian ti eta, ngarang tangtu mibutuh kabisa, kahayang tur kawani. Pangarang nu sarupa kitu nu bisa leumpang dina pikiran-pikiran moderen sakaligus bisa milih selah tina pikiran-pikiran heubeul. Nya eta pisan nu lemah di rea para pangarang entragan anyar di urang.

Pangarang nu cerdas kudu bisa nyelah pikiran-pikiran heubeul sakaligus ngaadumaniskeunana jeung eksperimen-eksperimen, nyoba perkara-perkara anyar, asup ka leuweung-leuweung rusiah keur ngarawel pangalaman-pangalaman mundel nu bakal ngalahirkeun pikiran-pikiran anyar, modern jeung inovatif. Ulah tepi ka sasab ka guha-guha minculak -nu kalah ngajauhan kualitas karya sastra- alatan eksperimen bari lemah dadasar kaelmuannana.

Najan teu cukup ku ulukutek ngagugulung buku, pangarang nu hayang ngahasilkeun pikiran-pikiran modern jeung inovatif, tanwande kudu ngagali kaelmuan nu soson-soson, loba maca karya sastra, ngahudangkeun sisi kasadaran diri keur neuleuman pangalaman-pangalaman batin. Lian ti eta, oge kudu malapahgedangkeun sari-sari kontemplasi nu terus dibangun dina kahirupan.

Kahirupan. Eta sabenerna nu utama dina jagat pangarang. Leuwih loba ngolah rasa, ngalatih hate, ngaji diri, nyekeutan intusi, ngeusian  batin jeung sirr, ngudag-ngudag bebeneran nu beuki dieu beuki aheng, marindah rupa jadi beubeurat nu ngagayot dina saban jaman. Sedeng nulis atawa ngarang, eta mah ngan ukur efek tina kahirupan nu dipilampah. Hirup kudu bodas, ngarah karyana bodas, hirup ulah hideung, sabab karyana sok hideung, mun hirupna borontok, karyana oge sok borontok. Sing saha nu hirupna hideung, tuluy ngabodas-bodas karyana, atawa sabalikna, tinangtu ruksak jiwa kapangaranganana, rusak ku sifat munafek.

Najan keur sanggup nulis urang kudu sanggup maca, keur jadi pangarang teu cukup ku maca buku wungkul, ngerem maneh di kamar bari teu meta keur urusan hirup. Pangarang kudu sanggup jeung prakna ngojayan kahirupan. Jasmani jeung rohani. Rusiah jeung kayataan. Nu amis jeung nu pait. Rek kumaha manggihan perkara-perkara anyar, inovasi jeung pangalaman nu mundel pama wawanen keur ngagulanggaperkeun jiwa mecak kahirupan nu sabenerna kaleumpeuhkeun ku kaera, gengsi, jeung arogansi, bari fanatik kana pikiran-pikiran heubeul nu sabenerna teu kabeh goreng.

Pama kahirupan geus kabukbak jeung rusiahna, pangarang bakal seukeut intuisina, ngarang moal jadi beberat, tapi jadi kabutuhan. Kahirupan nyeukeutan intuisina, intuisina jadi sensor kahirupanana.

Mun geus kitu, ngarang atawa nulis teh ngajaga hirup jeung kahirupan pangarang. Hirup kumbuh di alam dunya bari  teu hayang misoalkeun naha dianggap pangarang atawa henteu ku batur, tapi karanganana nu nyababkeun batur ngabiseka urang jadi pangarang.

Tah, kumaha atuh mun rek diajar ngarang, atawa hayang jadi pangarang. Keur ngabaladah mah tangtu kudu diajar teknisna heula, loba maca, jeung soson-soson, bari aya sinergitas jeung komunitas pangarang. Mimitian ku nulis hal-hal nu deukeut. Niatan rek ngeusian hirup jeung kahirupan, bari ulah kumejot hayang geuwat di sebut pangarang, keun bae karangan urang nu ngabuktikeunana. Sedeng lalampahan nu ditulis di luhur, bakal otomatis kaalaman sorangan ku sing saha bae nu serius. Tah sangkan serius sing saha bae nu resep nulis atawa ngarang, Langari sigana cocok dijadikeun tempat ngamimitian jeung panyalindungan.***

Sarabunis Mubarok  

 

Home Program Mandepun Langari Puisi Sigay Lalakon Jampe Harupat

Kintun serat ka:

 

langari@plasa.com

 

 

KLIK!!!

Sanggar Sastra Tasik
Lalayang Girimukti
Mangle Online
Sundanet
Sundaweb
Majalah Sastra Horison
Cybersastra
Poetry Online
Poem Online
Lycos
Yahoo!

 

 

Back Home Next