Make your own free website on Tripod.com

Jampe Harupat

 

KASAKIT INERTIA

Ku: Duddy Rs.

Teu Bisa dihulag deui, sastra urang sastra saka, sastra sakasampeurna. Kabuktian, ditilik tina sababaraha jihat, di antarana para pangarangna, para kritikusna, pon kitu deui publik sastrana sorangan. lain hartina rek nuding, tapi dipiharep ieu panetelaan teh jadi panggeuing pikeun ngawisik diri.

 

Home Program Mandepun Langari Puisi Sigay Lalakon Jampe Harupat

Kintun serat ka:

 

langari@plasa.com

 

KLIK!!!

Sanggar Sastra Tasik
Lalayang Girimukti
Mangle Online
Sundanet
Sundaweb
Majalah Sastra Horison
Cybersastra
Poetry Online
Poem Online
Lycos
Yahoo!

 

Back Home